20160217 Paletes de Ruda
Image00009

Mantell mitjanament estable en aquesta obaga alta i protegida de la val de Ruda. El paquet de neu nova no presenta debilitats internes i les facetes enterrades el dia de Sant Valentí no es mostren actives als tests d’estabilitat. A més profunditat persisteixen les facetes del 7 de febrer, però tampoc es mostren reactives. Per tant, 2 nivells persistents que caldrà seguir la seva reactivitat els propers dies.
Com poden tornar a ser actives? 1) increment de la cohesió de les capes de neu superficials, ja que en aquests moments no presenten estructura de placa i 2) de les possibles nevades que es puguin produir a damunt, suposant una nova càrrega damunt d’aquestes dues capes febles.

Manto medianamente estable en esta umbría alta y protegida del valle de Ruda. El paquete de nieve nueva no presenta debilidades internas y las facetas enterradas el día de San Valentín no se muestran activas en los tests d’estabilidad. A más profundidad persisten las facetas del 7 de febrero, pero tampoco se muestran reactivas. Por lo tanto, 2 niveles persistentes a seguir su reactividad en los próximos días.
¿Cómo pueden volver a ser activas? 1) incremento de la cohesión de las capas de nieve superficiales, ya que en estos momentos no presentan estructura de placa y 2) de las posibles nevadas que se puedan producir en encima, suponiendo una nueva carga encima de estas dos capas débiles.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS